Rösarp Highland Cattle

 

Rösarp Highland Cattle


Historia

De första Highland Cattle, två 1-åriga kvigor Jenny och Johanna kom till Rösarp hösten 1988. Sedan dess har djurantalet ökat långsamt och idag finns ca 40 djur, varav 12 kor.

 

Totalt brukas 11 ha åkermark (framför allt slåttervall) och djuren betar på 13 ha naturbetesmarker. Sedan år 2000 bedrivs ekologiskt växtodling och djurhållning. Fr.o.m. 2010 är företaget certifierat enligt EU:s ekologiska regler av Smak.

 

Besättningen har haft A-status i paratuberkulosprogrammet sedan 2003. 

 

Djurhållning  

Djuren hålls i tre olika grupper, ungtjurar, kvigor samt kor + avelstjuren. För att få djuren mer lätthanterliga och tama brukar jag binda upp kalvarna under en tvåveckorsperiod i samband med att de skiljs från korna vid ca 8 månaders ålder. Då hanterar vi dem mycket, bl.a. genom att borsta dem. Därefter flyttas de ut till gruppen med ungtjurar resp. gruppen med kvigor. Varje djurgrupp har en ligghall och en el-vattenkopp. Vintertid utfodras djuren med ensilagebalar i rundbalshäckar. De är placerade på en gammal vall på åkermark som ska plöjas upp följande vår. Häckarna flyttas runt på åkern så att marken inte blir alltför upptrampad. Utöver bete och ensilage får djuren bara mineralfoder och salt.

 

 De bästa djuren säljs som avelsdjur. Av några tjurar om året görs återtag som säljs som köttlådor.

 

Slaktvikten för mina tjurar vid 27-30 månaders ålder brukar varierar mellan 280 och 330 kg. 

 

Använda stamtjurar

Nästa

Nuvarande stamtjur är Napoleon av Årby - SWE3455 . Han är far till samtliga ungdjur födda 2018, 2019 och 2020. 2021 får han förhoppningsvis 7 kalvar.

Nästa stamtjur blir Skåls Cider- SWE3510 född den 13/3 2020 på Gotland.

Tidigare stamtjurar har varit:

Gabriel av Myrö- SWE3346far till 6 kor i besättningen.

Ralf- SWE3237 (från Örbacken höglandsboskap), far till 3 kor i besättningen.

Runo- SWE3038 (från Thuressons, Öland), far till 2 kor i besättningen.

John- SWE2650 (från Örbacken höglandsboskap), far till 2 kor i besättningen.

Kjetil- SWE1851 (från Laub, Gröngölsmåla).

 

Viktiga egenskaper när jag väljer stamtjur är lynne, kroppsbyggnad och tillväxt. Oftast används tjuren 3 säsonger.

 

Vägning

Jag har alltid vägt födelsevikter på kalvarna. 200-dagarsvikt och 365-dagarsvikt har jag vägt sedan 2007. 

Födelsevikten vägs senast 4:e levnadsdagen, 200-dagarsvikten vägs mellan 150-250 dagars ålder och 365-dagarsvikten mellan 325-425 dagars ålder. Vikterna rapporteras till husdjursföreningen och korrigeras efter ålder vid vägning.

2012 år var den korrigerade födelsevikten 33 kg i snitt för mina tjurkalvar.  Den tyngsta vägde 37 kg och den lättaste vägde 30 kg.

Av korrigerad 200-dagarsvikt får man fram uppgiften om daglig tillväxt från födelse till 200 dagars ålder (avvänjning från kon). Denna tillväxt visar hur bra kon är på att föda upp sin kalv.

Tillväxten mellan 200 dagar (avvänjningen) och 365 dagars ålder visar djurets egen förmåga att tillgodogöra sig grovfoder.

Efter att ha vägt mina djur under några år har det varit mycket lärorikt för mig att jämföra vikter och tillväxtsiffror i min egen besättning. Jag har genom detta kunnat se egenskaper som de olika stamtjurarna tillfört besättningen, vilket senare påverkat mitt avelsarbete. Dessutom är vägningarna bra tillfällen att hantera djuren.

Eftersom djur i olika besättningar har olika förutsättningar (t.ex. olika näringsinnehåll i grovfodret, olika typer av beten(naturbete eller åkermarksbete), olika hårt avbetat, kraftfoder eller inte kraftfoder) är det inte så intressant att jämföra vikter och tillväxt med andra besättningar.